Páginas vistas en total

jueves, 25 de octubre de 2012

¿PARA ESTO QUIEREN LOS MILLONES?


RESOLUCIÓ PRE/2179/2012, de 18 d'octubre, per la qual es 

declara ampliada la dotació pressupostària de la Resolució 

PRE/1303/2012, de 28 de juny, de convocatòria per a la 

concessió de subvencions a projectes que fomentin i 

consolidin l'espai català de comunicació per a empreses 

periodístiques privades editores de premsa en suport paper 

corresponent a l'any 2012.


Vista l’Ordre CMC/197/2008, de 24 d’abril, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per al concurs públic de concessió de subvencions a projectes 
que fomentin i consolidin l’espai català de comunicació per a empreses 
periodístiques privades editores de premsa en suport paper, modificada per 
l’Ordre PRE/179/2012, de 25 de juny, per la qual es modifiquen les bases 
reguladores de les subvencions per a projectes en l’àmbit dels mitjans de 
comunicació;

Vista la Resolució PRE/1303/2012, de 28 de juny, publicada al DOGC núm. 
6164, de 5.7.2012, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes que fomentin 
i consolidin l’espai català de comunicació per a empreses periodístiques 
privades editores de premsa en suport paper corresponent a l’any 2012;

Atès que l’apartat 3 de la Resolució estableix una dotació màxima de 
1.270.979 euros, amb càrrec al pressupost de l’any 2012, dels quals 
1.070.979 euros són finançats amb càrrec als crèdits de la posició 
pressupostària PR1201 D/470000100/5330/0000, i 200.000 euros amb 
càrrec a la posició pressupostària PR1201 D/770000100/5330/0000;

Atès que el mateix apartat 3 d’aquesta Resolució estableix que la dotació 
màxima d’aquesta convocatòria podrà ser ampliada en 666.000 euros, 
finançats amb càrrec als crèdits de la posició pressupostària PR1201 
D/470000100/5330/0000;

Vist el que disposa l’article 92.4 b) del Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de 
desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions;
En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

Resolc:
—1 Declarar ampliada la dotació econòmica màxima de les subvencions previstes per la Resolució PRE/1303/2012, de 28 de juny, amb càrrec a la partida PR1201 D/470000100/5330/0000, amb un import addicional de 666.000 euros.
La dotació màxima corresponent a la tramitació d’aquesta convocatòria s’estableix en 1.936.979 euros, amb càrrec al pressupost de l’any 2012, dels quals 1.736.979 euros són finançats amb càrrec als crèdits de la posició pressupostària PR1201 D/470000100/5330/0000 i 200.000 euros amb càrrec a la posició pressupostària PR1201 D/770000100/5330/0000.
—2 Aquesta Resolució produirà efectes des de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 18 d’octubre de 2012


Castellano

Vista la Orden CMC/197/2008, de 24 de abril, por la cual se aprueban las bases reguladoras para el concurso público de concesión de subvenciones a proyectos que fomenten y consoliden el espacio catalán de comunicación para empresas periodísticas privadas editoras de prensa en apoyo papel, modificada por la Orden PRE/179/2012, de 25 de junio, por la cual se modifican las bases reguladoras de las subvenciones para proyectos en el ámbito de los medios de comunicación;

Vista la Resolución PRE/1303/2012, de 28 de junio, publicada al DOGC núm. 6164, de 5.7.2012, por la cual se abre la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a proyectos que fomenten y consoliden el espacio catalán de comunicación para empresas periodísticas privadas editoras de prensa en apoyo papel correspondiente en 2012;

Dado que el apartado 3 de la Resolución establece una dotación máxima de 1.270.979 euros, con cargo en el presupuesto del año 2012, de los cuales 1.070.979 euros son financiados con cargo a los créditos de la posición presupuestaria PR1201 D/470000100/5330/0000, y 200.000 euros con cargo a la posición presupuestaria PR1201 D/770000100/5330/0000;

Dado que el mismo apartado 3 de esta Resolución establece que la dotación máxima de esta convocatoria podrá ser ampliada en 666.000 euros, financiados con cargo a los créditos de la posición presupuestaria PR1201 D/470000100/5330/0000;

Visto el que dispone el artículo 92.4 b) del Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, y los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones;

En uso de las atribuciones que me confiere la normativa vigente,

Resuelvo:

—1 Declarar ampliada la dotación económica máxima de las subvenciones previstas por la Resolución PRE/1303/2012, de 28 de junio, con cargo a la partida PR1201 D/470000100/5330/0000, con un importe adicional de 666.000 euros.

La dotación máxima correspondiente a la tramitación de esta convocatoria se establece en 1.936.979 euros, con cargo en el presupuesto del año 2012, de los cuales 1.736.979 euros son financiados con cargo a los créditos de la posición presupuestaria PR1201 D/470000100/5330/0000 y 200.000 euros con cargo a la posición presupuestaria PR1201 D/770000100/5330/0000.

—2 Esta Resolución producirá efectos desde el día siguiente de su publicación al Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña.

Barcelona, 18 de octubre de 2012No hay comentarios:

Publicar un comentario